Apraksts

Grāmatas autors – psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs ARKĀDIJS PANCS, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs – dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. A. Pancs strādājis par psihiatru un psihoterapeitu, lasījis lekcijas Rīgas Stradiņa Universitātē, strādājis savā ārsta privātpraksē.

Ļoti daudz laika Arkādijs Pancs veltījis arī sabiedriskajām aktivitātēm un psihoanalīzes ideju tuvināšanai mūsu ikdienas dzīvei. Daudzu gadu garumā viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija u. c.

Šī grāmata ir kā gudra un iejūtīga saruna par daudziem būtiskiem jautājumiem mūsu dzīvē.
To var lasīt kā aizraujošu romānu, no tās var gūt informāciju par psihoanalīzes pirmsākumiem Latvijā un pasaulē, tajā var meklēt atbildes un smelties iedvesmu dažādu problēmu risinājumam.

“Laime ir iespējama, ciešanas nav obligātas, bet nepatikšanas ir pārejošas,” apgalvo grāmatas autors.
 

Автор книги – психиатр, психотерапевт и психоаналитик, член латвийских и международных профессиональных ассоциаций АРКАДИЙ ПАНЦ – делится с читателями своим опытом, наблюдениями, мыслями и чувствами, которые у него накопились за тридцать пять лет профессиональной деятельности. А. Панц работал врачом, обучал будущих психоаналитиков Латвии и Эстонии, преподавал теорию психоанализа на кафедре психиатрии Университета имени П. Страдыня в Риге, занимался научной работой и принимал пациентов на базе своей частной практики.

Много времени Аркадий Панц посвятил общественной деятельности и сближению идей психоанализа с нашей повседневной жизнью. Его статьи, интервью и комментарии публиковались в журналах «Лилит», «Una», «Santa», «Ieva», «Klubs», «Annas Psiholoģija» и др.

Эту книгу можно сравнить с мудрой и внимательной беседой о многих важных вопросах нашей жизни. Ее можно читать как увлекательный роман, из нее можно получить информацию о началах психоанализа в Латвии и во всем мире, в ней можно найти ответы на многие вопросы и почерпнуть вдохновение для решения собственных проблем.

«Счастье возможно, страдание не обязательно, а неприятности преходящи», – убежден автор книги.

Книгу к изданию подготовила супруга Аркадия Панца журналист Галина Панц. 

Iesaki draugiem