Apraksts

Mācību līdzeklis ētikā 1. klasei ir paredzēts 34 mācību stundām, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta skolēna prasmei apzināties sevi un iejusties jaunajos apstākļos, t.i., skolā.
Jaunākā skolas vecuma bērni ir zinātkāri, atvērti un emocionāli jūtīgi. Apgūstot ētikas mācību priekšmetu, īpaša uzmanība pievēršama emocionālajam klimatam klasē, radot savstarpējas uzticēšanās un labvēlības gaisotni, saistībai ar skolēnu ikdiena sadzīves norisēm.
Viss iepriekš minētais ir ņemts vērā, izvēloties darba formas un metodiskos paņēmienus, kurus izmantot ētikas stundās un par tiem lasiet stundu aprakstos.
Mācību komplektā ietilpst vēl „Ētika. Burtnīca 1. klasei”.

Iesaki draugiem